27 Marca 2015
Login: Hasło: Załóż konto
KURS UEFA A


PODLASKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ OGŁASZA NABÓR NA KURS TRENERSKI UEFA A


Kurs UEFA A
Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
– ma ukończone 22 lata,
– posiada minimum wykształcenie średnie,
– posiada licencję UEFA B,
– posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,
– przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
– przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
– złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,
– pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.


Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
– wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
– prowadzić dziennik kursu,
– przedstawić multimedialny raport z odbytego stażu w klubie piłkarskim,
– przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
– uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
– zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
– zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pisemny egzamin testowy i problemowy,
– napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym terminie,
– zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.
Przewidywany termin kursu październik 2015 – czerwiec 2016. / sesje weekendowe – piątek, sobota, niedziela
Przewidywany koszt kursu 4500 zł

Wnioski o przyjęcie na kurs do pobrania na stronie Podlaskiego ZPN
Wypełnione wnioski proszę o dostarczenie bezpośrednio, przesłanie pocztą na adres związku lub drogą mailową na adres : boguslawnos@podlaskizpn.org

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od zebrania odpowiedniej liczby osób i wyrażenia zgody na rozpoczęcie kursu przez Polski Związek Piłki Nożnej

Jednocześnie informuję, że prowadzimy ciągły nabór na kursy UEFA C i UEFA B
»
12-03-201513:11
Archiwum: 1 2 3 4 ... z 192
Podlaski Związek Piłki Nożnej
Przędzalniana 8
15-688 Białystok
tel/fax: (085) 654 52 81
lub 664 85 90
SBR Bank w Białymstoku
67 8769 0002 0391 2016 2000 0010
NIP: 542-24-37-638
e-mail: podlaski@zpn.pl
podlaskisport.pl
kajasport.pl
http://www.pkomp.net
http://www.podlaskifutbol.pl
http://www.socatots.pl